Do odwołania nie pobieramy żadnych prowizji za transakcje! Zapraszamy do dodawania ofert
Do odwołania nie pobieramy żadnych prowizji za transakcje! Zapraszamy do dodawania ofert

Ogólne postanowienia

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady oraz zakres świadczenia usług w serwisie elektronicznym o nazwie WoodMall, prowadzonym na stronie internetowej https://woodmall.eu/ („Serwis”) oraz platformie aukcyjnej o nazwie Platforma WoodMall, prowadzonej na stronie internetowej https://woodmall.eu/ („Platforma”). Dostęp do Serwisu oraz Platformy, a także ich funkcjonalności podlega Regulaminowi, który określa prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkowników, zawierając prawnie wiąże te podmioty postanowienia.

2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu lub Platformy niezbędne jest zapoznanie się z Regulaminem i jego zaakceptowanie.

3. Zabronione jest korzystanie z Serwisu lub Platformy w sposób niezgodny z Regulaminem. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu lub Platformy niezgodnego z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Wszelkie próby uzyskania nieuprawnionego dostępu do informacji zapisanych w Serwisie lub Platformie, przełamania lub ominięcia zabezpieczeń elektronicznych lub informatycznych, zniszczenia, uszkodzenia, usunięcia lub zmiany danych zapisanych w Serwisie lub Platformie lub zakłócenia pracy Serwisu lub Platformy będą przedmiotem odpowiedzialności odszkodowawczej oraz karnej.

5. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do praw i obowiązków Administratora oraz Użytkownika odpowiednio stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Pojęcia zdefiniowane lub zawarte w Regulaminie, mają znaczenie nadane im w Regulaminie. 

Definicje

7. Administrator – Woodmall spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Drawskiej 29A m. 56, dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta pod numerem KRS 0000983664, NIP: 7011098058, Regon: 522635131.

8. Aukcja – opublikowane przez Administratora w Platformie Ogłoszenie umożliwiające sprzedaż Drewna na zasadach określonych w Ogłoszeniu oraz Regulaminie.

9. Drewno – przedmiot podlegający sprzedaży na Aukcji, opisany w Ogłoszeniu, mający postać:

9.1. Drewna ściętego (pozyskanego), pomierzonego i odebranego w metrach sześciennych(m3) lub/i metrach przestrzennych(mp)

9.2. Drewna nieściętego “na pniu”. Przedmiotem aukcji będzie powierzchnia określona w hektarach (ha) oraz określona z przyjętą dokładnością masa drewna w metrach sześciennych (m3) lub/i metrach przestrzennych (mp) 

Drewno dzieli się następujące kategorie („Grupy Sortymentów”):  

  • Wielkowymiarowe Standard (W0*)
  • Wielkowymiarowe Kłodowane (WK*)
  • Wielkowymiarowe Specjalne (W1*)
  • Średniowymiarowe (S*)
  • Małowymiarowe (M*)
  • Zrębki (Z*)
  • KARPINA (KARP*)

10. Konto – zindywidualizowany profil przypisany dla Zarejestrowanego Użytkownika, umożliwiający korzystanie z Platformy, w szczególności sprzedaż lub kupowanie Drewna. 

11. Rejestracja – proces akceptacji przez Administratora Użytkownika, który wypełnił formularz rejestracyjny („Formularz rejestracyjny”), w celu założenia Konta oraz korzystania z Usług oferowanych w Serwisie lub Platformie. Warunkiem Rejestracji jest zapoznanie się przez Użytkownika z Regulaminem oraz zaakceptowanie jego postanowień.

12. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.

13. Usługa – usługa świadczona przez Administratora drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników na zasadach określonych w Regulaminu.

14. Usterka – zdarzenie powodujące zakłócenie utrudniające lub uniemożliwiające korzystanie z Serwisu lub Platformy. Administrator nie odpowiada za konsekwencje wystąpienia Usterki. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wynikające z nieprawidłowości w działaniu Serwisu lub Platformy, z wyjątkiem nieprawidłowości wynikających z winy umyślnej Administratora lub jego pracowników. Odpowiedzialność Administratora ograniczona jest do rzeczywiście poniesionej straty (wyłączona jest odpowiedzialność za ewentualne utracone korzyści).

15. Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu lub Platformy.

16. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który został zarejestrowany oraz posiada Konto. Zarejestrowani Użytkownicy w zależności od tego, czy sprzedają lub kupują Drewno w Platformy dzielą się odpowiednio na Sprzedających lub Kupujących.

Ochrona danych osobowych

17. Administrator świadczy Usługi zgodnie Regulaminem dotyczące Serwisu oraz Usługi dotyczące Platformy po Rejestracji, pod warunkiem wcześniejszego wyrażenia zgody na przestrzeganie Regulaminu. Dowolna forma korzystania z Serwisu lub Platformy oznacza akceptację Regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania.

18. Administrator przetwarza dane osobowe Zarejestrowanego Użytkownika wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, wykorzystując niezbędne dane osobowe, określone w Formularzu rejestracyjnym.

19. Użytkownik przekazując Formularz rejestracyjny oświadcza, że:

a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b) jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

c) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

d) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,

e) w przypadku Użytkowników będących osobami fizycznymi – jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, w przypadku Użytkowników będących podmiotami innymi niż osoby fizyczne – jest reprezentowany przez pełnoletnią osobę fizyczną prawidłowo umocowaną do samodzielnego działania w imieniu mocodawcy;

f) przyjmuje do wiadomości, iż dane jego będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w celu wykonania Usług oraz w celach archiwizacyjnych i statystycznych, a także przyjmuje do wiadomości, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z Usług.

20. Administratorem danych osobowych jest Woodmall spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-202) przy ul. Drawskiej 29A m. 56. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@woodmall.eu lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

21. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a lub b lub c RODO, tj.  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy świadczenia Usług przez Administratora oraz umowy sprzedaży Drewna w ramach Platformy lub jest niezbędne w zakresie wypełnienia obowiązków prawnie ciążących na Administratorze, w szczególności dotyczących przetwarzania danych osobowych, a także rejestrowania umów sprzedaży Drewna;

22. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

23. Dane osobowe Zarejestrowanych Użytkowników są przetwarzane przez cały czas posiadania przez nich Konta.

24. Dane osobowe Użytkowników, którzy wyrażą na to odrębną zgodę, są przetwarzane w celu świadczenia Usługi, polegającej na kierowaniu przez Administratora wiadomości email o planowanych Aukcjach lub innych informacji dotyczących Serwisu lub Platformy.

25. Administrator używa tzw. plików cookies („Cookies”) w celu dostosowania treści do potrzeb Użytkowników. Cookies to informacja tekstowa zapisywana przez serwer obsługiwany przez Administratora na urządzeniu Użytkownika, którą serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tym urządzeniem. Informacje z Cookies służą do monitorowania ruchu w Serwisie lub w Platformie. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania plików Cookies, co nie powinno spowodować utrudnień w korzystaniu z Usług.

Rejestracja

26. Do przeprowadzenia procesu Rejestracji niezbędne jest wypełnienie przez Użytkownika Formularza rejestracyjnego, który jest dostępny w wersji elektronicznej w Platformie. 

27. Zakres danych, w tym danych osobowych, niezbędnych do założenia Konta jest każdorazowo zawarty w Formularzu rejestracyjnym. 

28. Administrator nie weryfikuje prawdziwości, rzetelności lub kompletności danych podanych przez Użytkownika w Formularzu rejestracyjnym. Jeśli Administrator podejmie wątpliwości dotyczące danych przekazanych przez Użytkownika, zwróci się do niego w celu wyjaśnienia wątpliwości, pod warunkiem, że Użytkownik wyrazi zgodę na taki kontakt oraz przekaże Administratorowi swoje dane kontaktowe.  

29. Warunkiem przeprowadzenia procesu rejestracji jest uzupełnienie wszystkich obowiązkowych pól w Formularzu rejestracyjnym.

30. Jeden Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto. 

31. W razie niewyjaśnienia wątpliwości Administratora dotyczących danych przekazanych w Formularzu rejestracyjnym Administrator może, ze względu na ochronę porządku prawnego lub bezpieczeństwa obrotu Drewnem, odmówić zarejestrowania Użytkownika lub następczo zdecydować o pozbawieniu dostępu Zarejestrowanego Użytkownika do Konta. W każdym takim przypadku Administrator informuje Użytkownika o podstawach swojej decyzji oraz umożliwia przedstawienie dodatkowych wyjaśnień.

32. Zakończenie procesu Rejestracji polega na udostępnieniu Zarejestrowanemu Użytkownikowi Konta, do którego dostęp jest zabezpieczony loginem (unikalne oznaczenie w Platformie Zarejestrowanego Użytkownika) oraz hasłem (ustanowione zgodnie procedurą przez Zarejestrowanego Użytkownika). 

33. Użytkownicy zobowiązują się do niedokonywania sprzedaży Drewna z naruszeniem Regulaminu.

34. Administrator może dochodzić od Użytkowników naprawienia szkody na zasadach ogólnych, spowodowanej naruszeniem Regulaminu, w szczególności sprzedaży Drewna niezgodnie z Regulaminem. 

Ogłoszenia

35. Każdy Zarejestrowany Użytkownik może w odpowiedniej zakładce Konta, zwanej formularz zgłoszeniowy („Formularz zgłoszeniowy”), umieścić informacje dotyczące woli wystawienia do sprzedania Drewna w Platformie. 

36. W Formularzu zgłoszeniowym zawarte są pola, których uzupełnienie jest obowiązkowe lub opcjonalne. 

37. Zakres niezbędnych informacji potrzebnych do opublikowania Ogłoszenia w czasie Aukcji został przygotowany przez Administratora i oznaczony w Formularzu zgłoszeniowym jako obowiązkowy. Obowiązkowe informacje obejmują w szczególności: ilość lub objętość drewna lub powierzchnię określoną w hektarach podlegająca sprzedaży (wyrażona odpowiednio w metrach sześciennych, metrach przestrzennych lub w hektarach powierzchni nieściętego drewna, ze wskazaniem każdorazowo marginesu błędu w Ogłoszeniu); oznaczenie rodzaju, gatunku oraz Grupy Sortymentów sprzedawanego Drewna; minimalna ustalona przez Sprzedającego cena jednostkowa sprzedaży Drewna („Cena Minimalna”); miejsce położenia Drewna (ze wskazaniem oznaczenia województwa, powiatu); określenie terminu zakończenia Aukcji  oraz terminu dostępności Drewna do odbioru. 

38. Do opcjonalnych informacji publikowanych w Ogłoszeniu należą: warunki sprzedaży, w tym możliwość sprzedaży Drewna w częściach (określenie minimalnej ilości) oraz możliwość licytowania po wpłaceniu kwoty wadium (określenie kwoty wadium).  

39. Administrator analizuje informacje zawarte przez Sprzedającego w Formularzu zgłoszeniowym. W razie potrzeby udzielenia wsparcia przy uzupełnieniu Formularza zgłoszeniowego lub dodatkowych wyjaśnień, Administrator kontaktuje się ze Sprzedającym, jeśli Sprzedający wyrazi na to zgodę w Formularzu zgłoszeniowym lub w czasie procesie rejestracji Konta i wskaże sposób kontaktu.  

40. Ogłoszenia zawierające informacje przekazane przez Sprzedającego w Formularzu zgłoszeniowym podlegają opublikowaniu w Serwisie lub w Platformy wyłącznie pod warunkiem wcześniejszej akceptacji przez Administratora. Administrator decyduje o zakresie informacji publikowanych w ramach Ogłoszenia, w szczególności jest uprawniony do podjęcia decyzji o udostępnieniu pełnych informacji przekazanych przez Sprzedającego w Formularzu zgłoszeniowym wyłącznie Zarejestrowanym Użytkownikom.

41. Ogłoszenia dzielą się na: Zweryfikowane Ogłoszenia oraz Niezweryfikowane Ogłoszenia, z wyraźnym oznaczeniem rodzaju Ogłoszenia w Serwisie lub Platformie. 

42. Zweryfikowane Ogłoszenia zawierają obowiązkowe informacje przekazane przez Sprzedającego w Formularzu zgłoszeniowym, które zostały potwierdzone przez Administratora lub wyznaczone przez niego osoby posiadające odpowiednie kompetencje brakarskie. Zweryfikowane Ogłoszenia mogą zostać również przygotowane na podstawie obowiązkowych informacji zawartych w Formularzu zgłoszeniowym, które zostały przekazane przez Sprzedających, posiadających wyspecjalizowane służby leśne lub brakarskie, w szczególności dotyczy to podmiotów realizujących zinstytucjonalizowane formy ochrony przyrody zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, takich jak parki narodowe lub parki krajobrazowe.  

43. Niezweryfikowane Ogłoszenia to Ogłoszenia publikowane w Serwisie lub w Platformy inne niż Zweryfikowane Ogłoszenia.

44. Sprzedający, przekazując informacje w Formularzu zgłoszeniowym, wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Administratora, w tym opublikowanie ich w Serwisie lub w Platformie. 

45. Administrator, oprócz umieszczenia Ogłoszenia w Platformie, w ramach Aukcji, jest także uprawniony do opublikowania całości lub części informacji przekazanych w Formularzu zgłoszeniowym w Serwisie lub wysłania tych informacji w formie korespondencji do określonej grupy adresatów. 

46. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, w szczególności dotyczących zasad weryfikacji Drewna przez Kupującego, Administrator sprawdza informacje przekazywane przez Sprzedających w Formularzu Zgłoszeniowym przed ich opublikowanie w formie Ogłoszenia lub Aukcji, zaś w odniesieniu do Zweryfikowanych Ogłoszeń skontrolowanych przez własne służby brakarskie – ponosi odpowiedzialność za informacje dotyczące Drewna do czasu rozpoczęcia Aukcji. Jednak w żadnym przypadku, chyba że wprost wskazano odmiennie, Administrator nie dokonuje następczej weryfikacji Drewna w toku lub po zakończeniu Aukcji.   

Sprzedaż Drewna 

47. Sprzedaż Drewna odbywa się w Platformie za pośrednictwem Aukcji. 

48. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie szczegółowe zasady sprzedaży Drewna są każdorazowo określone w Ogłoszeniu opublikowanym w Aukcji. 

49. Administrator nie jest stroną umowy sprzedaży Drewna, nie reprezentuje Sprzedających lub Kupujących w ramach tych umów. Administrator umożliwia Zweryfikowanym Użytkownikom sprzedaż Drewna na zasadach określonych w Regulaminie. Administrator nie ponosi wobec Użytkowników lub innych osób trzecich odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów sprzedaży Drewna, o których mowa w Regulaminie. Użytkownicy, uczestniczący w Aukcji, ponoszą samodzielnie odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania i mogą we własnym zakresie korzystać z ochrony prawnej. 

50. Sprzedający może zdecydować o podzieleniu wystawionego na sprzedaż Drewna na kilka Aukcji lub może umożliwić zakończenie Aukcji poprzez kupno określonej minimalnej ilości z wystawionego na Aukcji Drewna. Nie ustala się minimalnej ilości Drewna będącego przedmiotem pojedynczej Aukcji.

51. Przedmiotem Aukcji jest wyłącznie Drewno, które według oświadczenia Sprzedającego:

51.1. pochodzi z legalnego źródła, zostało pozyskane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a Sprzedający posiada do niego tytuł prawny,

51.2. spełnia wymogi jakościowe, 

51.3. którego wystawienie na sprzedaż w Platformie nie narusza prawa lub praw osób trzecich. 

52. W Ogłoszeniu opublikowanym w Aukcji określony jest termin, do którego Kupujący może za pośrednictwem Platformy składać ofertę, będącą wiążącym oświadczeniem woli Kupującego, wyrażającym wolę nabycia Drewna wystawionego na Aukcji, na zasadach określonych w Ogłoszeniu, w szczególności za co najmniej Cenę Minimalną („Oferta”). Jeśli inaczej nie wskazano w Ogłoszeniu, termin na składanie Ofert, liczony od dnia opublikowania Ogłoszenia, wynosi 3 [trzy] dni kalendarzowe.

53. W czasie, gdy Ogłoszenie jest opublikowane w Platformie w formie Aukcji każdy Zarejestrowany Użytkownik jest uprawniony do: 

53.1. kierowania za pośrednictwem Platformy pytań do Sprzedającego dotyczących przedmiotu Aukcji, zaś Sprzedający może, jednak nie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem Platformy. 

53.2. dokonania na własny koszt i ryzyko, osobiście lub za pośrednictwem wskazanych przez siebie osób weryfikacji Drewna będącego przedmiotem Aukcji („Wstępna Weryfikacja Drewna”), na warunkach określonych w Ogłoszeniu, po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedającym za pośrednictwem Platformy zasad i terminu weryfikacji Drewna.

54. Aukcja dobiega końca w terminie w niej określonym, na zasadach wskazanych w Regulaminie. Rozstrzygnięcie Aukcji następuje, jeśli zgłoszono co najmniej jedną Ofertę, zaś w przypadku zgłoszenia większej liczby Ofert, rozstrzygnięcie Aukcji polega na wybraniu Oferty wskazującej najwyższą cenę nabycia Drewna będącego przedmiotem Aukcji („Rozstrzygnięcie Aukcji/Rozstrzygnięta Aukcja”). Rozstrzygnięcie Aukcji nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży Drewna będącego przedmiotem Aukcji. Termin zakończenia Aukcji ulega automatycznemu i każdorazowemu wydłużeniu o 5 (pięć) minut w przypadku, gdy w ciągu ostatnich 5 (pięć) minut trwania Aukcji, także wydłużonej w trybie, o którym mowa w niniejszym zdaniu, zgłoszona zostanie Oferta z ceną nabycia Drewna wyższą od innych Ofert dotychczas zgłoszonych w ramach tej Aukcji. W takim wypadku pojawia się informacja o automatycznym wydłużeniu czasu trwania Aukcji.

55. Jeśli nie wskazano odmiennie w Ogłoszeniu opublikowanym w Aukcji, Strony mają 1 [jeden] dzień kalendarzowy od dnia Rozstrzygnięcia Aukcji na zawarcie umowy sprzedaży Drewna będącego przedmiotem Rozstrzygniętej Aukcji, w szczególności zapłaty ceny nabycia Drewna. W terminie określonym w poprzednim zdaniu Kupujący, którego Oferta została wybrana w ramach Rozstrzygniętej Aukcji jest uprawniony do dokonania na własny koszt i ryzyko, osobiście lub za pośrednictwem wskazanych przez siebie osób weryfikacji Drewna będącego przedmiotem Rozstrzygniętej Aukcji („Końcowa Weryfikacja Drewna”), na warunkach określonych w Ogłoszeniu, po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedającym za pośrednictwem Platformy zasad i terminu weryfikacji Drewna. 

56. Sprzedaż Drewna będącego przedmiotem Aukcji, polegająca na przeniesieniu tytułu prawnego do Drewna na Kupującego, którego Oferta została wybrana zgodnie z zasadami określonymi Regulaminie oraz Ogłoszeniu w Rozstrzygniętej Aukcji, następuje z chwilą zapłaty na rzecz Sprzedającego ceny nabycia Drewna, która, jeśli strony umowy sprzedaży nie postanowią wprost odmiennie, nie może być niższa niż Cena Minimalna. Za moment zapłaty ceny za Drewno uznaje się odpowiednio: a) moment zapłaty ceny gotówką lub b) chwilę zaksięgowania ceny na rachunku bankowym wskazanym przez Sprzedającego. Sprzedającym w terminie 1 (jeden) dzień od dnia zawarcia umowy sprzedaży Drewna oznacza za pośrednictwem swojego Konta cenę oraz ilość sprzedanego Drewna.

57. Jeśli strony umowy sprzedaży Drewna nie udokumentują w formie pisemnej faktu ustalenia ceny nabycia Drewna niższej niż Cena Minimalna, uznaje się, że Drewno zostało nabyte za cenę określoną w Ofercie, wskazującej najwyższą cenę nabycia Drewna, będącego przedmiotem Rozstrzygniętej Aukcji.  

58. Jeśli (a) Sprzedający nie oznaczy za pośrednictwem swojego Konta faktu sprzedaży Drewna w trybie wskazanym w pkt 56 albo (b) Sprzedający lub Kupujący, którego oferta została wybrana w ramach Rozstrzygniętej Aukcji, nie powiadomią Administratora za pośrednictwem Platformy w terminie jednego dnia kalendarzowego, liczonego od ostatniego dnia na zawarcie umowy sprzedaży Drewna lub dokonanie Końcowej Weryfikacji Drewna, o nie zawarciu umowy sprzedaży Drewna będącego przedmiotem Rozstrzygniętej Aukcji, przyjmuje się, że ta umowa została zawarta.

59. Administratorowi przysługuje wynagrodzenie wynoszące 3% wartości ceny Drewna sprzedanego na zasadach określonych w Regulaminie, powiększone o należny podatek od towarów i usług („Prowizja”), chyba że Administrator oraz Sprzedający zgodnie postanowią odmiennie.

60. Prowizja jest płatna przez Sprzedającego w terminie 7 (siedem)  dni kalendarzowych, liczonych od dnia zawarcia umowy sprzedaży Drewna na zasadach określonych w Regulaminie, na rachunek bankowy wskazany w fakturze wystawionej Sprzedawcy przez Administratora. Sprzedawca wyraża zgodę na otrzymanie faktury oraz wszelkiej innej dokumentacji rozliczeniowej w wersji elektronicznej, bez podpisu Administratora, na adres email wskazany przez Sprzedającego w ramach Rejestracji lub w Formularzu zgłoszeniowym. 

61. Administrator jest uprawniony do naliczania maksymalnych odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w płatności Prowizji. 

62. Administrator może odstąpić od żądania Prowizji od wybranych lub wszystkich Sprzedających.

63. Sprzedający, dokonując Rejestracji oraz wypełniając Formularz zgłoszeniowy wyraża bezwarunkową zgodę na opublikowanie Ogłoszenia, sprzedaż Drewna, a także zapłatę Prowizji na zasadach określonych w Regulaminie.

64. Przyjmuje się możliwość zakończenia Aukcji przez Sprzedającego za pośrednictwem Administratora (Administrator kończy Aukcję w terminie do 24 godzin od otrzymania powiadomienia od Sprzedającego) przed upływem wskazanego w niej terminu. Takie zakończenie Aukcji jest równoznaczne z rezygnacją przez Sprzedającego ze sprzedaży Drewna w ramach Aukcji. W razie zgłoszenia przez Kupującego Oferty do chwili zakończenia Aukcji, w trybie, o którym mowa w niniejszym punkcie, Administratorowi przysługuje uprawnienie do Prowizji, ustalonej od Ceny Minimalnej określonej w Aukcji. 

65. Drewno, będące przedmiotem: a) Aukcji zakończonej przez Sprzedającego w trybie, o którym mowa w poprzednim punkcie lub b) Aukcji w ramach, której nie zgłoszono żadnej Oferty lub c) Aukcji w ramach, której nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży Drewna („Nierozstrzygnięta Aukcja”) może zostać ponownie wystawione na sprzedaż w Platformie. 

66. Administratorowi przysługuje odpowiednio ustalona Prowizja w przypadku sprzedaży Drewna, którego dotyczyła Nierozstrzygnięta Aukcja, gdy: a) Sprzedawca sprzedał całość lub część Drewna na rzecz Zarejestrowanego Użytkownika lub podmiotu powiązanego z Zarejestrowanym Użytkownikiem w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub b) Sprzedawca w inny sposób sprzedał całość lub część Drewna z naruszeniem Regulaminu.

67. Kupujący zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedawcy oraz Administratora dotyczących Drewna będącego przedmiotem Aukcji w przypadku: a) skorzystania z możliwości dokonania Wstępnej Weryfikacji Drewna lub Końcowej Weryfikacji Drewna lub b) odstąpienia od dokonania Wstępnej Weryfikacji Drewna lub Końcowej Weryfikacji Drewna. 

Wymagania techniczne

68. Niezbędne do korzystania z Serwisu oraz Platformy jest połączenie z siecią Internet.

69. Platforma została przetestowana w zakresie współpracy z przeglądarkami Mozilla Firefox, Google Chrome, Windows Edge, Opera, Safari. Zaleca się korzystanie ze wskazanych przeglądarek internetowych do korzystania z Serwisu lub Platformy. Administrator nie odpowiada za zakłócenia lub Usterki w funkcjonowaniu przeglądarek, oprogramowania, Systemów teleinformatycznych lub urządzeń wykorzystywanych przez Użytkowników.

Inne postanowienia

70. Administrator zastrzega prawo do modyfikacji Usługi w każdym czasie.

71. Wszelkie prawa do Usług, do wszelkich elementów graficznych oraz układu stron internetowych oraz innych elementów zawartych w Serwisie lub Platformie są zastrzeżone. Platforma oraz wszelkie jej elementy są chronione prawnie, w szczególności na gruncie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

72. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu. Korzystanie z Serwisu lub Platformy po wprowadzeniu tych zmian jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na zmiany lub modyfikacje.