Do odwołania nie pobieramy żadnych prowizji za transakcje! Zapraszamy do dodawania ofert
Do odwołania nie pobieramy żadnych prowizji za transakcje! Zapraszamy do dodawania ofert

SŁOWNICZEK

 1. ADMINISTRATOR/ORGANIZATOR: Woodmall spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Drawskiej 29A m. 56, dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta pod numerem KRS 0000983664, NIP: 7011098058, Regon: 52263513;
 2. POLITYKA: niniejszy dokument określający zasady działania Serwisu oraz Platformy Woodmall, w tym zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną oraz przetwarzania danych osobowych Użytkowników;
 3. SERWIS: serwis dostępny w domenie internetowej www.woodmall.eu, którego operatorem jest Organizator, służący w szczególności prowadzeniu platformy aukcyjnej Woodmall („Platforma Woodmall”) oraz publikowaniu informacji głównie na temat branży drzewnej.
 4. USŁUGI: usługi świadczone przez Administratora na rzecz Użytkowników w ramach Platformy WoodMall oraz Serwisu;
 5. UŻYTKOWNIK: Pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca we własnym imieniu lub działającą jako pełnomocnik prawidłowo umocowany do reprezentowania podmiotu innego niż osoba fizyczna.

INFORMACJE OGÓLE

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do korzystania z Serwisu oraz Platformy Woodmall w zakresie wszystkich dostępnych Usług.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje wyłącznie w celu realizacji Usług Serwisu oraz Platformy Woodmall w celu dostarczania Użytkownikom informacji, w tym informacji handlowych, dotyczących Platformy Woodmall lub Serwisu. Dane przekazywane przez Użytkowników będą przetwarzane tylko przez Administratora i nie będą powierzane innym podmiotom, chyba że na zasadach określonych w Polityce, w tym na podstawie zawartych przez Administratora umów powierzenia danych osobowych zgodnych z RODO.

Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a lub b lub c RODO, tj.  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy świadczenia Usług przez Administratora oraz umowy sprzedaży Drewna w ramach Platformy Woodmall lub jest niezbędne w zakresie wypełnienia obowiązków prawnie ciążących na Administratorze, w szczególności dotyczących przetwarzania danych osobowych, a także rejestrowania umów sprzedaży Drewna.

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osób trzecich, przetwarzania z naruszeniem przepisów prawa, zapobieżenia ich utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Woodmall spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Drawskiej 29A m. 56, dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta pod numerem KRS 0000983664, NIP: 7011098058, Regon: 52263513.

FORMY KONTAKTU Z ADMINISTRATOREM

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres korespondencyjny (ul. Drawska 29A m. 56, 02-202 Warszawa), jak również poprzez adres e-mail: kontakt@woodmall.eu

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

 1. informowania o aukcjach prowadzonych w Platformie Woodmall, wydarzeniach opisywanych w ramach Serwisu lub w których uczestniczy Administrator, a także w celu wysyłania informacji dotyczących działalności Serwisu, w tym także w ramach newsletter, pod warunkiem wyrażenia zgody na otrzymywanie takich informacji;
 2. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych z prowadzeniem Platformy Woodmall, Serwisu oraz świadczeniem Usług;
 3. wykonywania obowiązków przez Administratora określonych w przepisach prawa, w szczególności RODO;  
 4. prowadzenia prac analitycznych i statystycznych, w szczególności w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z Serwisem oraz Platformą Woodmall; 

Administrator nie podejmuje decyzji wobec Użytkowników w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnione:

 1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 2. podmiotom reprezentującym Administratora w dochodzeniu roszczeń przysługujących mu z tytułu świadczenia Usług w stosunku do Użytkownika, którego dotyczą dane osobowe osób fizycznych oraz dane innych podmiotów korzystających z Serwisu lub Platformy Woodmall, pod warunkiem, że zostanie zawarta umowa o powierzenia danych osobowych z tymi podmiotami;
 3. innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza obszar EOG. 

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

Zgodnie z RODO, Użytkownikom przysługuje w szczególności prawo: 

 1. prawo do dostępu do swoich danych osobowych: Użytkownik zażądać i jest uprawniony do uzyskania wszelkich danych osobowych, które przetwarzamy, skąd pochodzą i do czego je wykorzystujemy. Użytkownik może uzyskać informacje o tym, jak długo przechowujemy jego dane i kto otrzymuje dane na jego temat;
 2. prawo do sprostowania i zapewnienia danych: Jeżeli Użytkownik odkrył, że dane osobowe, które posiadamy na jego temat są nieprawidłowe, niekompletne lub nieistotne, Użytkownik ma prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych z zastrzeżeniem ograniczeń, które wynikają z obowiązujących przepisów i praw do przetwarzania danych, ponadto Użytkownik ma prawo żądania nałożenia ograniczeń w zakresie przetwarzania danych osobowych;
 3. prawo do przenoszenia danych: jeżeli Użytkownik zwróci się z prośbą dane osobowe zostaną przekazane w ustrukturyzowanym, nadającym się do użytku formacie.
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania: Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je dla celów marketingu bezpośredniego.
 5. prawo do podjęcia decyzji o zautomatyzowanym indywidualnym profilowaniu: Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. W takich sytuacjach Administrator zagwarantuje odpowiednie środki zabezpieczające prawa Użytkownika, głównie prawo do interwencji człowieka przy rozpatrywaniu takich przypadków. Użytkownik zostanie powiadomiony, jeśli jakiekolwiek zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie wykonywane w odniesieniu do jego danych osobowych.
 6. prawo do wycofania zgody: Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody Użytkownika, zgoda taka może zostać w każdej chwili wycofana. Należy jednak pamiętać, że Administrator będzie nadal korzystać z danych osobowych Użytkownika, jeżeli będzie musiał wypełnić zobowiązanie prawne lub umowne. 
 7. prawo do bycia zapomnianym: prawo do uzyskania od Administratora bez zbędnej zwłoki usunięcia wszystkich danych osobowych Użytkownika przekazanych nam na podstawie niniejszego dokumentu.

W przypadku udostępnienia w Serwisie usługi przesyłania newslettera, Użytkownicy mogą z tej usługi skorzystać, wpisując swój adres e-mail w okienko subskrypcji newslettera, dostępny na stronie internetowej Serwisu. Użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na przesyłanie informacji, w tym informacji handlowych. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach newslettera jest możliwa poprzez kliknięcie w link dostępny w przesłanej wiadomości (newsletterze);

Pomimo zakończenia korzystania z Usługi świadczonej w ramach Serwisu Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, o ile są one dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub porozumienia lub są niezbędne:

 1. do rozliczenia Usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu;
 2. do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego, tj. sprzecznego z Polityką lub obowiązującymi przepisami korzystania z Usług;
 3. w celu dostarczania Użytkownikom materiałów stanowiących reklamę lub promocję Serwisu. 

Na pytania Użytkownika dotyczące zasad przetwarzania w Serwisie danych osobowych, kierowane do serwisu drogą e-mailową lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie: http://www.woodmall.eu Administrator odpowiada na podany w formularzu adres e-mail w możliwie najszybszym terminie;

PLIKI COOKIES

Administrator używa tzw. plików cookies („Cookies”) w celu dostosowania treści do potrzeb Użytkowników. Cookies to informacja tekstowa zapisywana przez serwer obsługiwany przez Administratora na urządzeniu Użytkownika, którą serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tym urządzeniem. Informacje z Cookies służą do monitorowania ruchu w Serwisie lub w Platformie. 

Administrator nie odpowiada za zawartość plików Cookies wysyłanych przez inne strony internetowe oraz serwisy internetowe nieznajdujące się w domenie woodmall.eu, do których odnośniki znajdują się na tej stronie internetowej. 

Ustawienia przechowywania plików Cookies można zmieniać w ustawieniach przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania plików Cookies, co nie powinno spowodować utrudnień w korzystaniu z Usług.